โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

1.  ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

-   ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษโรค ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จนเกิดผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ

2.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

-   ผู้บริหาร ครู ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3.  ส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

-   ผู้บริหาร ครู  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ เห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  ,ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน จนเกิดผลงานสามารถแข่งขันทักษะ ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ

4.  ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ

-   ผู้บริหาร ครู  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนได้รับการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ จนนักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยพูหรือเขียนตามความคิด นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา และกำหนดเป้าหมาย ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

5.  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้

-   ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมินสมรรถนะ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงผลการทดสอบระดับชาติ

6.  ส่งเสริมทักษะการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

-   ผู้บริหาร ครู  ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนมีการวางแผนการทำงานแล้วดำเนินการจนสำเร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ จนบังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

7.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

-   ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองจนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

8.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา

-   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
-   โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนิเทศภายใน

-   โรงเรียนสนับสนุนให้ครูส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
-   นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
-   มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

11. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการผู้เรียน

-   ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องพัฒนาสภาพแวดล้อมมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

-   โรงเรียนมีความพร้อม  สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

13. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

-   ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

14. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-   ผู้บริหาร  ครู  ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

15. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-   ผู้บริหาร  ครู  ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

16. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด

-   ผู้บริหาร  ครู  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินการตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จนบรรลุตามเป้าหมาย