คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


1 . ผศ. สุพิมล ศรศักดา ประธานกรรมการ
2 . พ.ต. สวัสดิ์ กุแก้ว รองประธานกรรมการ
3 . นาย นิคม พันธุ์คำ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
4 . นาย อุดม วรพิมพ์รัฐ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 . นาง อำนวย ธรรมเกต กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
6 . นาง ราตรี ล้อมวงศ์ กรรมการผู้แทนครู
7 . นางสาว นุจรินทร์ มุ่งประโยชน์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
8 . พระศรีวิสุทธิมุนี

กรรมการผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา
9 . พระครูสุภัทร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา
10 . นาย บัวผัน สุขนิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 . ร.ต.ต. สาวิต สุจริต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 . นาย โอภาส ธารารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 . นาย สุวัฒน์ ศรีดาคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 . นาย วิจิตร ธิบูรณ์บุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 . นาย สุรพล
ทับทิมหิน กรรมการและเลขานุการ