ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

เปิดทำการสอน

ช่วงชั้นที่ 3 - 4

รับนักเรียนรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554

จำนวน 453 คน

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด

14 ห้องเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนทั้งหมด 33 คน

อาคารสถานที่

อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง  อาคารประกอบจำนวน 2 หลัง  ส้วม 3 หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม